Regulamin
Programu Partnerskiego RedCart

§1 Definicje

 1. Dostawca – Droplo Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16;
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Partner – firma lub osoba fizyczna, czyli zwany dalej Klientem Droplo Sp. z o.o., zainteresowany współpracą w ramach Programu Partnerskiego;
 4. Klient Droplo Sp. z o.o. – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przyznani zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów, która opłaciła co najmniej jedną fakturę VAT z tytułu sprzedaży produktu lub świadczenia usługi przez Droplo Sp. z o.o.;
 5. Klient Partnera – Klient z którym Partner zawarł umowę dystrybucji w zakresie produktów lub usług Droplo Sp. z o.o.;
 6. Program Partnerski, zwany dalej Programem Partnerskim – jest to współpraca dobrowolna oraz niewyłączna pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji produktów i usług Droplo Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 7. Produkty, Usługi – oferowane przez Droplo Sp. z o.o. produkty i usługi (oprogramowanie RedCart, tworzenie sklepu internetowego), które mogą być przedmiotem umów dystrybucyjnych oraz zamówień zawieranych lub realizowanych w imieniu i/lub na rzecz Dostawcy;
 8. SaaS – (z ang. „Software as a Service" – oprogramowanie jako usługa) model korzystania z usług w postaci określonej aplikacji przez Droplo Sp. z o.o.;
 9. Strona/-y - Droplo Sp. z o.o. oraz Partner;
 10. Panel Partnera – serwis internetowy www dostępny pod adresem https://partner.redcart.pl/, który umożliwia logowanie się oraz realizowanie postanowień niniejszego regulaminu;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, który jest podstawową formą akceptacji warunków przystąpienia do Programu.
 12. Umowa – umowa pomiędzy Dostawcą a Partnerem jest zawierana poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

§2 Przedmiot regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami Programu Partnerskiego, w ramach którego Partner jest dystrybutorem Produktów i/lub Usług Dostawcy. Celem Programu Partnerskiego jest również zwiększenie świadomości wśród Klientów na temat marki, firmy a także oferowanych Produktów i/lub Usług Dostawcy.

§3 Przystąpienie do programu partnerskiego

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne.
 2. W celu zawarcia Umowy każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://partner.redcart.pl/program-partnerski-rejestracja następnie zapoznać się i zaakceptować Regulamin Programu Partnerskiego.
 3. Przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta w dniu, w którym Partner przystąpił do Programu Partnerskiego poprzez formularz rejestracyjny.
 4. Miejscem zawarcia umowy jest każdorazowo siedziba spółki Droplo Sp. z o.o.

§4 Warunki współpracy

 1. Na czas trwania Umowy Partner otrzymuje dostęp do Panelu Partnera, w ramach którego może przeglądać statystyki poleconych Klientów, pobierać materiały marketingowego, generować kupony rabatowe, nadawać rabaty a także zarządzać płatnościami Programu Partnerskiego. Dostęp do Panelu Partnera wygasa wraz z rozwiązaniem Umowy o współpracy.
 2. Dostawca może utworzyć testowy sklep internetowy dla Partnera na potrzeby wykonywania przez niego testów, prezentacji oraz szkoleń. Udostępniony sklep nie może być wykorzystywany przez Partnera do celów komercyjnych.
 3. Partner nie jest uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Klientom Partnera Produktów i Usług będących przedmiotem współpracy. Powyższe ceny nie mogą być inne od cen Produktów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Dostawcy
 4. Partner nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w umowach licencyjnych zawieranych z Klientami Partnera.
 5. W ramach umowy współpracy pomiędzy Partnerem i Dostawcą Partner nie nabywa prawa oraz dostępu do plików źródłowych Programu Dostawcy.
 6. Partner nie może dokonywać modyfikacji Produktów i Usług Dostawcy będących przedmiotem Umowy na rzecz Klientów Partnera.
 7. Partner nie może dokonywać prób tworzenia jakiegokolwiek innego programu, produktu i/lub usługi w oparciu o jakikolwiek fragment kodu źródłowego lub inny element składowy Produktu i Usługi Dostawcy.
 8. Wszystkie Produkty i Usługi stanowiące przedmiot Umowy są własnością Dostawcy oraz stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Dostawcy.

§5 Produkt i usługi

 1. Produkty i Usługi będące przedmiotem współpracy Stron wyszczególniono w Panelu Partnera.
 2. Partner może polecać RedCart swoim Klientom i kontrahentom. Poprzez otrzymany po rejestracji indywidualny link Klient Partnera może założyć sklep na RedCart. Z każdej płatności za licencję sklepu internetowego, oraz prowizji netto o sprzedaży w pakiecie MICRO, PLUS, PREMIUM dokonanej przez poleconego Klienta, Partner otrzymuje określoną prowizję.
 3. Partner może nadawać rabaty dla swoich Klientów, wysokość rabatu pomniejsza prowizję Partnera. Przyznany rabat dla Klientów nie może być większy niż prowizja Partnera. Rabat ten łączy się z innymi rabatami Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do częściowego pomniejszenia lub całkowitego anulowania rabatu przydzielonego przez Partnera, w szczególności w sytuacji, gdy zamówiona przez Klienta usługa rozliczana jest w cyklu miesięcznym.
 4. Partner może w każdej chwili zmienić ustawienia wysokości swojej prowizji oraz rabatów dla Klientów. Zmiana taka będzie obowiązywała od dnia jej wprowadzenia. Udzielone wcześniej rabaty pozostaną bez zmian.
 5. System rozpoznaje Partnerów po unikalnym numerze identyfikującym Partnera w systemie Dostawcy. Informacje o Partnerze zapiane są w plikach cookies.
 6. Po kliknięciu przez Klienta w link Partnera, na komputerze Klienta zapisany zostaje plik cookie. Żywotność pliku cookies wynosi 30 dni od momentu kliknięcia przez Klienta w link Partnera.
 7. Dostawca nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera Klienta.
 8. Po upływie okresu ważności pliku cookie zostanie on usunięty z przeglądarki Klienta.
 9. Wysokość prowizji, ilość i rodzaj Produktów i Usług może ulec zmianie w dowolnym momencie, w trakcie współpracy i jest uzależniona od aktualnej oferty Dostawcy, a także wypełniania warunków współpracy przez Partnera.
 10. Partner jest informowany o zmianach wysokości prowizji, ilości, rodzaju oraz cenie Produktów i Usług za pośrednictwem Panelu Partnera. Zmiany w ofercie Dostawcy obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian w Panelu Partnera.

§6 Wynagrodzenia

 1. Partner po pozyskaniu przynajmniej 3 Klientów oraz opłaceniu przez nich licencji sklepu (co miesiąc lub co rok), a tym samym opłaceniu Produktu lub Usługi oferowanych przez Dostawcę może wystawić fakturę.
 2. Wartość Produktu lub Usługi stanowiąca podstawę do wyliczenia wynagrodzenia dla Partnera zostanie pomniejszona o rabat, jeśli został udzielony Klientowi. Informacja o końcowej kwocie sprzedaży Produktu lub Usługi dostępna będzie w Panelu Partnera.
 3. Wypłata środków następuje na podstawie poprawnie wystawionej przez Partnera, a następnie wgranej, w odpowiednio do tego przygotowanym miejscu w Panelu Partnera lub przesłanej na adres email partner@redcart.pl, faktury VAT z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni roboczych.
 4. Minimalna wartość wypłaty wynosi 100 zł netto (słownie: sto złotych), a minimalny limit aktywnych kont Klientów Partnera wynosi 3 (słownie: trzy).
 5. Wypłata środków może nastąpić najwcześniej po spełnieniu obu warunków zawartych w § 6 pkt. 4
 6. Prowizja dla Partnera naliczana jest każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.
 7. Partnerowi nie przysługuje prowizja od  Produktów lub Usług Dostawcy, z których Partner korzysta lub korzystał na własny użytek.
 8. Prowizja dla Partnera od produktów GOTOWY SKLEP INTERNETOWY nie może przekroczyć 10%.
 9. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości prowizji przyznawanej Partnerowi w dowolnym momencie trwania umowy z wyprzedzeniem minimum 30 dni kalendarzowych. Wszelkie zmiany dotyczące współpracy bądź wysokości minimalnej wartości wypłaty będą publikowane w Panelu Partnera.

§7 Rozwiązanie współpracy

 1. Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Partnerskiego zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Dostawca jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Partnera pocztą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną (papierową).
 3. Partner jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny poprzez skasowanie swojego konta w Panelu Partnera. Dodatkowo Partner zobowiązany jest poinformować Dostawcę o tym fakcie pocztą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną (papierową).
 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony stwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej współpracy nie skutkuje samo przez się powstaniem jakiegokolwiek roszczenia wobec Dostawcy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, z wyjątkiem roszczenia o odszkodowanie, którego podstawę stanowiłoby naruszenie Regulaminu przez Dostawcę.

§8 Wizerunek redcart

 1. Partner jest zobowiązany do nie działania na szkodę Dostawcy poprzez angażowanie się w aktywność medialną, zarówno z mediami tradycyjnymi (prasa, telewizja, radio) jak i mediów internetowych (portale społecznościowe, blogi, fora internetowe), a także innych niewymienionych powyżej, które mogą naruszyć wizerunek i dobra osobiste Dostawcy
 2. Partner jest zobowiązany do nieużywania jakichkolwiek znaków, oznaczeń, symboli, słów, zwrotów lub treści mogących wprowadzić w błąd odbiorcę w/w komunikatów.
 3. Partner jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, aby nie powodować niebezpieczeństwa mylenia go z Dostawcą lub aby nie sprawiać wrażenia, że jest Dostawcą bądź innym podmiotem trzecim lub osobą powiązaną z Dostawcą w sposób inny niż współpraca w ramach Programu Partnerskiego.
 4. Partner na swojej stronie internetowej nie będzie korzystał z innych materiałów, niż tych, które otrzymał od Dostawcy. Zabronione jest korzystanie z materiałów Dostawcy bez uprzednio wyrażonej przez Dostawcę zgody – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

§9 Zachowanie poufności

 1. Partner w momencie rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie informacji identyfikujących go w obrocie gospodarczym przez Dostawcę. Informacje wykorzystywane będą przez Dostawcę w celach służących świadczeniu Usług, realizacji Programu Partnerskiego, wystawiania dokumentów księgowych oraz wprowadzania informacji o Partnerze do baz danych w celach marketingowych.
 2. Strony są zobowiązane do zachowania tajemnic przedsiębiorstwa oraz Informacji Poufnych przez cały czas trwania Umowy. Zwłaszcza informacje dotyczące Dostawcy – zasady, strategii i planów sprzedaży, polityk współpracy, marketingu, a także dane Klientów Dostawcy i Klientów Partnera.
 3. Osoby korzystające z Informacji Poufnych będą musiały podpisać pisemne oświadczenie o zobowiązaniach dotrzymania poufności na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie dane Partnera identyfikujące go w obrocie gospodarczym będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do publikacji danych firmy, grafiki oraz adresu sklepu internetowego Partnera w Serwisie lub innych stronach internetowych Dostawcy w formie referencji, jeżeli Partner uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem Panelu Partnera oraz poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków współpracy przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Dostawcą wygasa, po wypowiedzeniu przez Partnera.
 2. Wszelkie ustalenia ustne pomiędzy Partnerem, a Dostawcą lub pracownikami działającymi w imieniu Dostawcy, wymagają pisemnego potwierdzenia.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości i w dowolnym momencie.
 4. Dostawca i Partner deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 5. Ponadto Dostawca i Partner ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy Stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Polityka Prywatoności